شنبه, 4 خرداد 1398
  • EN
مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع كاردانی مشمول
۶۷۸۹
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ 
۱۱:۰:۵۰

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول مقطع کاردانی به مدت 2/5 سال می باشد و حداکثر تا پایان سنوات ارفاقی می بایست دانش آموخته شوند و در صورت عدم اتمام تحصیلات، شرایط ادامه تحصیل از آنها سلب می شود.


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0