دوشنبه, 1 مرداد 1397
  • EN
عنوان : قابل توجه دانشجویان دارای شرایط تخفیف شهریه
کد خبر : ۵۹۰۴
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 
ساعت : ۱۳:۳۰:۵۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

قابل توجه دانشجويان داراي شرايط تخفيف شهریه
دانشجویانی که دارای شرایط استفاده از تخفیف شهریه دانشجویی هستند، می توانند از96/07/15لغايت 96/08/15 با ارائه مدارک مربوطه به دفتر امور تخفیف واقع در طبقه دوم ساختمان ولايت مراجعه نمایند .                                          
لازم به ذکر است که به درخواست های تخفیف كه خارج از موعد مقررارائه شود، ترتيب اثري داده نخواهد شد.
نکات قابل توجه :
به دانشجوی میهمان هیچ گونه تخفیف شهریه تعلق نمی گیرد .
با توجه به محدود بودن  سقف بودجه تخفيف شهريه،  دانشجوياني كه داراي شرايط مندرج در بخشنامه هستند وزودترنسبت به ارائه مدارك تخفيف اقدام نمايند، در اولويت قرار خواهند گرفت.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0