• ساعت : ۱۲:۲۶:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
  • کد خبر : ۸۵۳۰
زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه ترم دوم

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

5.7.4.0
V5.7.4.0