• ساعت : ۱۰:۱۸:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 
  • کد خبر : ۸۵۵۴
زمانبندی انتخاب واحد

امشب (27بهمن ) از ساعت ده شب تا شش صبح فردا ، انتخاب واحد برای ورودی های 97 و ماقبل باز خواهد بود.

28و 29 و 30 بهمن ، از ساعت 10 شب تا 6صبح انتخاب واحد برای ورودی های 98 و 991 باز خواهد بود.

یکم اسفند از 10 شب تا 6صبح روز بعد، ورودی 97 و ماقبل می توانند انتخاب واحد کنند.

دوم اسفند از 10 شب تا 6صبح روز بعد، ورودی 98 و 991 می توانند انتخاب واحد کنند.

سوم اسفند از 10 شب تا 6صبح روز بعد، ورودی 97 و ماقبل می توانند انتخاب واحد کنند.

چهارم اسفند از 10 شب تا 6صبح روز بعد، ورودی 98 و 991 می توانند انتخاب واحد کنند.

پنجم اسفند از 8 صبح تا 6صبح روز بعد، ورودی 97 و ماقبل می توانند انتخاب واحد کنند.

ششم اسفند از 8صبح تا 6صبح روز بعد، ورودی 98 و 991 می توانند انتخاب واحد کنند.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۴

5.7.4.0
V5.7.4.0