پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حوزه ریاست

  ریاست دانشگاه

    دکتر مهدی فتح الله

  ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

  فارغ التحصیل دکترای تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران
  عضو هیات مدیره انجمن لجستیک و زنجیره تامین ایران  5.4.0.0
  V5.4.0.0