پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تماس با نشریه

email : sardabirzfm@gmail.com


email : shahhosseiny @yahoo.com

مدیر مسئول  : دکتر محمد حسن شاه حسینی


email : elham_moslemi60@yahoo.com

مدیر داخلی :دکتر الهام مسلمی


tel : 09392998989


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0