تماس با نشریه

email : sardabirzfm@gmail.com


email : shahhosseiny @yahoo.com

مدیر مسئول  : دکتر محمد حسن شاه حسینی


email : elham_moslemi60@yahoo.com

مدیر داخلی :دکتر الهام مسلمی


tel : 09392998989


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0