پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مرکز مشاوره امین

جدول زمان بندی حضور مشاورین مرکز مشاوره

ایام هفته

10-9

11-10

12-11

13-12

14-13

14-15

16-15

17-16

17-18

شنبه

تحصیلی:محمدی

 

ورزشی:فرجی

تحصیلی:ذکائی

 

ورزشی:فرجی

تحصیلی:ذکائی

روانشناختی:رسولی

روانشناختی: اعرابیان  و رسولی

 

روانشناختی: اعرابیان و رسولی

تحصیلی:محمدی

کسب وکار:قربانیان

روانشناختی: اعرابیان و رسولی 

تحصیلی:محمدی

کسب وکار:قربانیان

روانشناختی: اعرابیان

حقوقی:علیزاده

کسب وکار:قربانیان

روانشناختی: اعرابیان

حقوقی:علیزاده

کسب وکار:قربانیان

روانشناختی: اعرابیان

یکشنبه

روانشناختی:میرانفاسی

تحصیلی:محمدی

روانشناختی:میرانفاسی و باغ خاصی

تحصیلی:محمدی

روانشناختی:میرانفاسی و باغ خاصی

تحصیلی:محمدی

روانشناختی:میرانفاسی و باغ خاصی

تحصیلی:محمدی

تحصیلی:محمدی

روانشناختی: میرانفاسی و باغ خاصی ونورشاهی

تحصیلی:محمدی

روانشناختی: میرانفاسی و باغ خاصی ونورشاهی

تغذیه :حسینمردی

تحصیلی:محمدی

وانشناختی:میرانفاسی ونورشاهی

تغذیه :حسینمردی

حقوقی:علیزاده روانشناختی: نورشاهی

حقوقی:علیزاده

روانشناختی : نورشاهی

دوشنبه

دینی :کلهر

حقوقی:مظلوم

 

دینی :کلهر

حقوقی:مظلوم

تحصیلی:محمدی

دینی :کلهر

حقوقی:مظلوم

تحصیلی:محمدی

 

تحصیلی:محمدی

روانشناختی: شایگان

روانشناختی: شایگان

تحصیلی:محمدی

 

روانشناختی:شایگان

تحصیلی:محمدی

روانشناختی:

شایگان

حقوقی:شیخ غفور

تحصیلی:محمدی

 

حقوقی : عموئی وعلیزاده

روانشناختی:شایگان

 

حقوقی : عموئی و علیزاده

روانشناختی:شایگان

 

سه شنبه

تغذیه :شاهسونی

شغلی:سادات پور

تغذیه :شاهسونی

شغلی:سادات پور

روانشناختی:باغ خاصی

 

تغذیه :شاهسونی

شغلی:سادات پور

روانشناختی:باغ خاصی

 

روانشناختی:باغ خاصی

 

تحصیلی:فیضی

حقوقی:منوری

مذهبی:رفیعی

روانشناختی:باغ خاصی

 

تحصیلی:فیضی

ورزشی:فرجی و ایمان زاده

حقوقی:منوری

روانشناختی:باغ خاصی 

تحصیلی:فیضی

حقوقی:شیخ غفورومنوری وطاهری

ورزشی:فرجی و ایمان زاده

روانشناختی:بهشتی

تحصیلی:فیضی

حقوقی :علیزاده

ورزشی :ایمان زاده

 

روانشناختی:بهشتی

تحصیلی:فیضی

حقوقی : علیزاده

چهارشنبه

روانشناختی: احمدی

ورزشی :ایمان زاده

روانشناختی: احمدی

تحصیلی:فیضی

ورزشی :ایمان زاده

روانشناختی:احمدی

تحصیلی:فیضی

ورزشی :ایمان زاده

روانشناختی:

 احمدی

تحصیلی:فیضی

روانشناختی: احمدی

تحصیلی:فیضی

تحصیلی:فیضی

تحصیلی:فیضی

حقوقی:شیخ غفور

 

تحصیلی:فیضی

روانشناختی:حسنی

حقوقی:علیزاده

روانشناختی: حسنی

حقوقی: علیزاده

 

 


5.4.2.0
V5.4.2.0