پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ 
مرکز مشاوره امین

((جدول برنامه زمانی اساتید مرکز مشاوره روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس))

 

ایام هفته

10-9

11-10

12-11

13-12

15-14

16-15

17-16

18-17

شنبه

تحصیلی:  آقای ابوالفضل ذکائی

روانشناختی : آقای دکتر جدیدی - تحصیلی: آقای ابوالفضل ذکائی

-

-

کسب و کار و کارآفرینی : آقای دکتر قربانیان

ورزشی:آقای فرجی- کسب و کار و کارآفرینی : آقای دکترقربانیان

حقوقی : آقای علیزاده روانشناختی : خانم بهشتی ورزشی:آقای فرجی- کسب و کار و کارآفرینی : آقای دکترقربانیان

حقوقی : آقای علیزاده - روانشناختی : خانم بهشتی -کسب و کار و کارآفرینی : آقای دکترقربانیان

یکشنبه

دینی و مذهبی : آقای حجه الاسلام طباطبائی - روانشناختی : خانم دکتر اسمعیلی - خانواده : خانم   میرانفاسی - حقوقی : خانم دکتر عراقی

دینی و مذهبی : آقای حجه الاسلام طباطبائی -روانشناختی : آقای دکتر جدیدی و خانم دکتر اسمعیلی - خانواده : خانم میر انفاسی

دینی و مذهبی : آقای حجه الاسلام طباطبائی روانشناختی : خانم دکتر اسمعیلی- خانواده : خانم میرانفاسی

دینی و مذهبی : آقای حجه الاسلام طباطبائی روانشناختی : خانم دکتر اسمعیلی - خانواده : خانم میرانفاسی - تغذیه : خانم دکتر شاهسونی

خانواده : خانم میرانفاسی

حقوقی : آقای سام اکرمی و آقای دکترمظلوم رهنی

تحصیلی : خانمها فیضی و صفاری مقدم - حقوقی :آقایان علیزاده و سام اکرمی  و آقای دکتر مظلوم رهنی روانشناختی : خانم بهشتی

تحصیلی : خانم صفاری مقدم - حقوقی : دکتر نفیسه عراقی روانشناختی : خانم بهشتی

دوشنبه

تحصیلی و سواد رسانه ای  : آقای محمدی / حقوقی : آقای سام اکرمی

تحصیلی و سواد رسانه ای  : آقای محمدی/ حقوقی : آقای سام اکرمی

حقوقی : آقای سام اکرمی

حقوقی : آقای سام اکرمی

روانشناختی : نازنین نورشاهی و هاجر عسکری نوین - تغذیه : خانم دکتر شاهسونی

روانشناختی : خانمها نورشاهی و عسکری نوین - تغذیه : خانم دکتر شاهسونی

تحصیلی و سواد رسانه ای  : آقای محمدی -روانشناختی : خانمها نورشاهی و عسکری نوین و بهشتی

حقوقی : آقای علیزاده

روانشناختی : خانمها نورشاهی و عسکری نوین و بهشتی- حقوقی : آقای علیزاده

سه شنبه

 حقوقی : خانم دکتر عراقی/آقای سام اکرمی

شغلی : آقای دکتر سادات پور/ حقوقی : آقای سام اکرمی

شغلی : آقای دکتر سادات پور/ حقوقی : آقای سام اکرمی

حقوقی:  آقایان  دکتر منوری سام اکرمی و رضاحسینی - تحصیلی : خانم فیضی

تحصیلی : خانم فیضی -حقوقی : آقایان دکتر منوری و رضاحسینی

تحصیلی : خانم فیضی - حقوقی :  آقایان دکتر منوری و دکتر طاهری

حقوقی : آقای علیزاده تحصیلی : دکتر قضاتی روانشناختی : خانم بهشتی

حقوقی : خانم دکتر عراقی تحصیلی : آقای دکتر قضاتی روانشناختی : خانم بهشتی

چهارشنبه

پزشک و روانشناختی: آقای دکتر رستم پور-حقوقی : دکتر علیرضا مظلوم رهنی تغذیه : خانم دکتر حسینمردی ورزشی :آقایان فرجی   و ایمانزاده

پزشک و روانشناختی: آقای دکتر رستم پور-تغذیه : فاطمه  حسینمردی ورزشی:آقایان فرجی   و ایمانزاده

پزشک و روانشناختی: آقای دکتر رستم پور-تغذیه : خانم دکتر حسینمردی  -  ورزشی:آقایان فرجی   و ایمانزاده

پزشک و روانشناختی: آقای دکتر رستم پور-حقوقی : آقای دکتر عسگری

 

پزشک و روانشناختی: آقای دکتر رستم پور-حقوقی : آقای دکتر عسگری

 

پزشک و روانشناختی: آقای دکتر رستم پور- تحصیلی و سواد رسانه ای  : آقای محمدی

روانشناختی : خانمها حسنی و بهشتی حقوقی  : آقای علیزاده

 

روانشناختی : خانمها حسنی و بهشتی  -حقوقی : آقای علیزاده

 

 

 


5.4.2.0
V5.4.2.0