EN

AR

امور تخفیفات

 

زمانبندی دریافت درخواست تخفیف شهریه دانشجویان

دانشجویانی که دارای شرایط استفاده از تخفیف شهریه دانشجویی می باشند ، می توانند در نیمسال اول سال تحصیلی از 15 مهر ماه تا 15 آبان ماه و در نیمسال دوم سال تحصیلی از 15 اسفند ماه تا 30 فروردین ماه با ارائه مدارک مربوطه به امور تخفیف شهریه دانشجویی واقع در طبقه دوم ساختمان ولایت مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است که درخواست های تخفیف خارج از موعد مقرر ، مورد پذیرش و اقدام قرار نخواهند گرفت.

نکات قابل توجه :

·         تخفیف شهریه فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که در نیمسال جاری طبق مقررات آموزشی دانشگاه اقدام به ثبت نام و انتخاب واحد کرده و امکان پرداخت کامل شهریه را نداشته باشند. به عبارت دیگر ، دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را دارند ، حتی در صورت داشتن شرایط ذکر شده ، مشمول تخفیف شهریه نخواهند بود.

·         در صورت دارا بودن شرایط فوق ، هر دانشجو فقط مشمول یکی از تخفیفات مذکور خواهد شد و به عبارت دیگر اعمال دو تخفیف در یک نیمسال امکان پذیر نیست.

·         به دانشجویانی که کل شهریه آنها توسط نهادها ، ارگانها و … پرداخت می شود ، تخفیفی تعلق نمی گیرد.

·         به دانشجوی میهمان هیچ گونه تخفیف شهریه تعلق نمی گیرد.