EN

AR

امور حقوقی

رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه : امیر علی زاده

لینک دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی

 

خلاصه شرح وظایف :

انجام امور حقوقی دانشگاه،

نظارت بر تنظیم و انعقاد قراردادها و اسناد مناقصات و مزایده ها،

تنظیم لوایح، داد خواست ها و شکایات و دفاعیات واحد

اقامه دعوی و دفاع از دعاوی در نزد مراجع قضایی از سوی واحد و انجام حمایت قضایی از کارکنان ،

ارائه مشاوره در زمینه مسائل حقوقی به مسئولین واحد