EN

AR

 

دانشجویان گرامی:

دفتر سنجش و نظارت در راستای ارتقای سطح کیفی فعالیتهای آموزشی تلاش دارد در حد توان با تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان، مسائل مورد طرح را پیگیری نماید. و این مهم میسر نخواهد شد مگر با همدلی و همفکری. لذا از شما دانشجویان گرامی انتظار می رود با برقراری ارتباط مستمر با این دفتر ما را در دستیابی به اهداف متعالی آموزشی و بهبود روزافزون دانشگاهی که متعلق به همه ماست، یاری فرمائید. لازم به ذکر است این دفتر نظر به رسالتش در جایگاه خود بی طرف بوده و ضمن رعایت صداقت و رازداری، آماده دریافت نظرات و پیشنهادات اصلاحی شما عزیزان از طریق پست الکترونیکی زیر می باشد.

[email protected]

اهداف و وظایف


به منظور ارتقای کیفیت آموزشی ، نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزشی و تطبیق آن با قوانین و بخشنامه ها دفتر سنجش و نظارت در راستای تحقق اهداف ذیل فعالیت می نماید:

– تدوین دستورالعمل های لازم در راستای پیشبرد اهداف ارزیابی
– ارزشیابی های مستمر و تحلیل نتایج آن
– نظارت بر برنامه ریزی دروس و رعایت سرفصلها
– نظارت بر تناسب دروس ارائه شده با آخرین مدرک تحصیلی اساتید محترم هیات علمی و مدعو
– بررسی و نظارت بر احکام صادره مسئولین اجرایی و نحوه برگزاری انتخابات مدیران گروه
– تجزیه و تحلیل آماری شاخص های آموزشی و آخرین وضعیت هرم هیات علمی و ارائه به مسئولین ذیربط برای تصمیم  سازی بهتر
– گردآوری و بررسی نقطه نظرات دانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی اساتید در راستای کشف نقاط ضعف و قوت آموزشی

–  بررسی نمونه سؤالات امتحانی از نظر تناسب با سرفصل با نظر کمیته تخصصی گروه ذیربط

– انجام اقدامات لازم برای ارزیابی اساتید و مدیران گروهها

– نظارت بر اجرای بخشنامه های صادره و تشکیل شورای گروه و کمیته تخصصی آموزشی گروهش